Privacy Policy

Privacybeleid (NL)
De Brouwerij heeft de DigiKwis app als gratis app gebouwd. Deze DIENST wordt gratis geleverd door De Brouwerij en is bedoeld voor gebruik zoals het is.
Deze pagina wordt gebruikt om bezoekers te informeren over ons beleid met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en vrijgeven van persoonlijke informatie als iemand besluit onze Dienst te gebruiken.
Als u ervoor kiest om onze Dienst te gebruiken, gaat u akkoord met het verzamelen en gebruiken van informatie met betrekking tot dit beleid. De persoonlijke informatie die we verzamelen, wordt gebruikt voor het leveren en verbeteren van de Dienst. We zullen uw informatie met niemand gebruiken of delen, behalve zoals beschreven in dit privacybeleid.
De termen die in dit privacybeleid worden gebruikt, hebben dezelfde betekenis als in onze algemene voorwaarden, die toegankelijk zijn bij DigiKwis, tenzij anders gedefiniëerd in dit privacybeleid.

Informatie verzamelen en gebruiken
Voor een betere ervaring, tijdens het gebruik van onze Dienst, kunnen we u vragen om ons bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie te verstrekken, inclusief maar niet beperkt tot gebruikers voortgang in de app en een unieke gebruikers-ID. De informatie die we vragen, wordt door ons bewaard en gebruikt zoals beschreven in dit privacybeleid.
De app maakt gebruik van diensten van derden die informatie kunnen verzamelen die wordt gebruikt om u te identificeren.
Link naar het privacybeleid van externe serviceproviders die door de app worden gebruikt

Loggegevens
We willen je laten weten dat wanneer je onze Dienst gebruikt, we in het geval van een fout in de app gegevens en informatie verzamelen (via producten van derden) op je telefoon, genaamd Log-gegevens. Deze log-gegevens kunnen informatie bevatten zoals het Internet Protocol (“IP”)-adres van uw apparaat, de apparaat naam, de versie van het besturingssysteem, de configuratie van de app bij het gebruik van onze Dienst, de tijd en datum van uw gebruik van de Dienst en andere statistieken.

Cookies
Cookies zijn bestanden met een kleine hoeveelheid gegevens die vaak worden gebruikt als anonieme unieke identifiers. Deze worden door de websites die u bezoekt naar uw browser gestuurd en opgeslagen in het interne geheugen van uw apparaat.
Deze Dienst maakt niet expliciet gebruik van deze “cookies”. De app kan echter code van derden en bibliotheken gebruiken die “cookies” gebruiken om informatie te verzamelen en hun diensten te verbeteren. U hebt de mogelijkheid om deze cookies te accepteren of te weigeren en te weten wanneer een cookie naar uw apparaat wordt verzonden. Als u ervoor kiest om onze cookies te weigeren, is het mogelijk dat u sommige delen van deze Dienst niet kunt gebruiken.

Dienstverleners
We kunnen om de volgende redenen externe bedrijven en personen in dienst nemen:

We willen gebruikers van deze Dienst informeren dat deze derden toegang hebben tot uw persoonlijke informatie. De reden is om namens ons de aan hen opgedragen taken uit te voeren. Ze zijn echter verplicht de informatie niet openbaar te maken of voor andere doeleinden te gebruiken.

Veiligheid
We waarderen uw vertrouwen in het verstrekken van uw persoonlijke informatie, daarom streven we ernaar om commercieel aanvaardbare middelen te gebruiken om deze te beschermen. Maar onthoud dat geen enkele verzendmethode via internet of elektronische opslag 100% veilig en betrouwbaar is en dat we de absolute veiligheid ervan niet kunnen garanderen.

Links naar andere sites
Deze Dienst kan links naar andere sites bevatten. Als u op een link van een derde partij klikt, wordt u doorverwezen naar die site. Houd er rekening mee dat deze externe sites niet door ons worden beheerd. Daarom raden we je ten zeerste aan om het privacybeleid van deze websites te lezen. We hebben geen controle over en aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van sites of diensten van derden.

Privacy van kinderen
Deze Dienst richt zich niet tot personen onder de 13 jaar. We verzamelen niet bewust persoonlijk identificeerbare informatie van kinderen jonger dan 13 jaar. In het geval dat we ontdekken dat een kind jonger dan 13 jaar ons persoonlijke informatie heeft verstrekt, verwijderen we deze onmiddellijk van onze servers. Als u een ouder of voogd bent en u weet dat uw kind ons persoonlijke informatie heeft verstrekt, neem dan contact met ons op zodat we de nodige acties kunnen ondernemen.

Wijzigingen in dit privacybeleid
We kunnen ons privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken. U wordt daarom geadviseerd om deze pagina regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen. We zullen u op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen door het nieuwe privacybeleid op deze pagina te plaatsen.
Dit beleid is van kracht vanaf 2021-08-24

Neem contact op
Als je vragen of suggesties hebt over ons privacybeleid, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via [email protected].
Deze privacybeleid pagina is gemaakt op privacypolicytemplate.net en aangepast/gegenereerd door App Privacy Policy Generator

Privacy Policy (EN)

Privacy Policy
De Brouwerij built the DigiKwis app as a Free app. This SERVICE is provided by De Brouwerij at no cost and is intended for use as is.
This page is used to inform visitors regarding our policies with the collection, use, and disclosure of Personal Information if anyone decided to use our Service.
If you choose to use our Service, then you agree to the collection and use of information in relation to this policy. The Personal Information that we collect is used for providing and improving the Service. We will not use or share your information with anyone except as described in this Privacy Policy.
The terms used in this Privacy Policy have the same meanings as in our Terms and Conditions, which is accessible at DigiKwis unless otherwise defined in this Privacy Policy.

Information Collection and Use
For a better experience, while using our Service, we may require you to provide us with certain personally identifiable information, including but not limited to user progress in the app, unique ID. The information that we request will be retained by us and used as described in this privacy policy.
The app does use third party services that may collect information used to identify you.
Link to privacy policy of third party service providers used by the app

Log Data
We want to inform you that whenever you use our Service, in a case of an error in the app we collect data and information (through third party products) on your phone called Log Data. This Log Data may include information such as your device Internet Protocol (“IP”) address, device name, operating system version, the configuration of the app when utilizing our Service, the time and date of your use of the Service, and other statistics.

Cookies
Cookies are files with a small amount of data that are commonly used as anonymous unique identifiers. These are sent to your browser from the websites that you visit and are stored on your device’s internal memory.
This Service does not use these “cookies” explicitly. However, the app may use third party code and libraries that use “cookies” to collect information and improve their services. You have the option to either accept or refuse these cookies and know when a cookie is being sent to your device. If you choose to refuse our cookies, you may not be able to use some portions of this Service.

Service Providers
We may employ third-party companies and individuals due to the following reasons:

We want to inform users of this Service that these third parties have access to your Personal Information. The reason is to perform the tasks assigned to them on our behalf. However, they are obligated not to disclose or use the information for any other purpose.

Security
We value your trust in providing us your Personal Information, thus we are striving to use commercially acceptable means of protecting it. But remember that no method of transmission over the internet, or method of electronic storage is 100% secure and reliable, and we cannot guarantee its absolute security.

Links to Other Sites
This Service may contain links to other sites. If you click on a third-party link, you will be directed to that site. Note that these external sites are not operated by us. Therefore, we strongly advise you to review the Privacy Policy of these websites. We have no control over and assume no responsibility for the content, privacy policies, or practices of any third-party sites or services.

Children’s Privacy
These Services do not address anyone under the age of 13. We do not knowingly collect personally identifiable information from children under 13 years of age. In the case we discover that a child under 13 has provided us with personal information, we immediately delete this from our servers. If you are a parent or guardian and you are aware that your child has provided us with personal information, please contact us so that we will be able to do necessary actions.

Changes to This Privacy Policy
We may update our Privacy Policy from time to time. Thus, you are advised to review this page periodically for any changes. We will notify you of any changes by posting the new Privacy Policy on this page.
This policy is effective as of 2021-08-24

Contact Us
If you have any questions or suggestions about our Privacy Policy, do not hesitate to contact us at [email protected].
This privacy policy page was created at privacypolicytemplate.net and modified/generated by App Privacy Policy Generator